Privacy Verklaring

I care about your privacy

en

Privacy Verklaring

Het is wettelijk verplicht door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) dat ik als voetreflexmasseur een dossier aanleg van uw gegevens. Dit houdt niet meer in dan het bewaren van uw intake/behandelformulier in een map, in een afgesloten kast. Op het formulier staan de aantekeningen over uw gezondheid en over de uitgevoerde behandeling(en).

Ik ga hier zorgvuldig mee om en wel als volgt:

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van de gegevens (naam/adres) uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan maken die mijn boekhouder kan zien, met wie ik een wettelijke verplichte gebruikersovereenkomst heb i.v.m. privacybescherming.

Het contactformulier op de site is beveiligd en ik heb ook een gebruikersovereenkomst met mijn webbeheerder in verband met privacygegevens, wat wettelijk verplicht is. Persoonlijk werk ik niet met persoonlijke gegevens voor aanbiedingen of anderszins dmv sociale media.

Als u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact met u op.

Mocht U onverhoopt niet helemaal tevreden zijn over de voetmassage, dan hoor ik dat graag. Zonodig kunt u daarna eventueel contact opnemen met het NIBIG (WKKGZ- info@nibig.nl).

Algemene informatie

Reflexmamssage, gevestigd aan Overtoom 193B te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • reflexmamssage.nl
  • Overtoom 193B
  • Amsterdam
  • +31615415962

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reflexmamssage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Reflexmamssage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reflexmamssage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Reflexmamssage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reflexmamssage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reflexmamssage) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reflexmamssage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 1 jaar > administratie
Adres > 1 jaar > administratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Reflexmamssage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reflexmamssage gebruikt alleen functionele cookies voor de tweetaligheid van de website. Er worden geen marketing of tracking cookies gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reflexmamssage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ellen@beerepootvoetmassages.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Reflexmamssage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reflexmamssage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ellen@beerepootvoetmassages.nl

x
Door de tweetalige optie van deze site zijn cookies nodig. De bezoeker krijgt echter géén marketing cookies en géén analytische cookies. OK